Klauzula informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Karłuszowiec 11, 42-620 Tarnowskie Góry,  tel. 32 769 00 01/ 02

2) Inspektorem ochrony danych w Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest pani Magdalena Kandziora- Hora, z którą można się skontaktować poprzez adres e-mail: totu-zoz@wp.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą) na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO w związku z krajowymi przepisami prawa medycznego, w szczególności  ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

4) Pani/Pana dane osobowe zbieramy bezpośrednio w momencie zgłoszenia oraz w trakcie procesu leczenia. Pani/Pana dane osobowe zbieramy także od innych osób w sytuacjach przewidzianych prawem związanym z ratowaniem zdrowia i życia (np. opiekun prawny, osoba bliska itp.). W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych.

5) Administrator danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej tj. osoby upoważnione przez Pana/Panią, organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta i Narodowy Fundusz Zdrowia, sądom, prokuraturom, zakładom ubezpieczeń (za Pani/Pana zgodą), uprawnionym na mocy ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie/leczenie zostało przeprowadzone na ich wniosek.

Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zakreślony w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.;

Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.;

8) Posiada Pani/Pan prawo:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

– prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

9) Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Na tej stronie internetowej w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi stosowane są pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że zgadzasz się na stosowanie przez nas plików cookie - pliki cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.