Poradnie

Poradnie terapeutyczne, które znajdują się w naszym ośrodku TOTU.

Poradnie terapeutyczne

Ośrodek TOTU udziela profesjonalnej pomocy osobom z problemem alkoholowym, uzależnionym i ich rodzinom. W strukturach Ośrodka działają następujące poradnie terapeutyczne:

Rozwiń

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferta poradni skierowana jest do osób:

 • uzależnionych od alkoholu,
 • uzależnionych od hazardu lub z innymi uzależnieniami behawioralnymi (czynnościowymi),
 • z mieszanym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (alkohol + inne substancje).

Personel poradni stanowią psychologowie, specjaliści terapii uzależnienia oraz lekarze psychiatrzy.

Pacjenci poradni mogą skorzystać z:

 • porady lekarza psychiatry,
 • indywidualnej konsultacji z psychologiem, psychoterapeutą lub specjalistą psychoterapii uzależnień,
 • grupowej psychoterapii terapii uzależnienia w grupie ambulatoryjnej (program podstawowy – dla osób które rozpoczynają swoją terapię uzależnienia),
 • grupowej psychoterapii uzależnienia w grupie dalszego zdrowienia (dla osób, które ukończyły terapię uzależnienia w programie podstawowym).

1. Grupa ambulatoryjna – procedura diagnozy i kwalifikacji do terapii

Pacjent zgłaszający się do poradni z zamiarem podjęcia terapii uzależnienia otrzymuje ofertę psychoterapii grupowej.

Proces kwalifikacji do terapii składa się z następujących etapów:

 • porada diagnostyczna lekarza psychiatry,
 • konsultacje indywidualne z psychologiem, psychoterapeutą lub specjalistą terapii uzależnienia – od 2 do 6 spotkań.

Terapia w grupie ambulatoryjnej trwa 6 miesięcy, spotkania grupy odbywają się 2 razy w tygodniu – we wtorki i czwartki w godzinach 17 – 20. Terapia jest prowadzona przez 2 terapeutów.

Grupa ta realizuje następujący program:

 • 1 obszar pracy: motywacja do leczenia, zewnętrzne i wewnętrzne powody podjęcia terapii,
 • 2 obszar pracy: objawy uzależnienia od alkoholu, praca nad upośledzeniem kontroli picia, rozpoznawaniem sygnałów głodu alkoholowego,
 • 3 obszar pracy: rozwój uzależnienia od alkoholu,
 • 4 obszar pracy: straty związane z nadużywaniem alkoholu, w sferze życia rodzinnego, pracy, zdrowia, finansów, prawa,
 • 5 obszar pracy: zaprzeczanie problemom związanym z nadużywaniem alkoholu,
 • 6 obszar pracy: zaprzeczanie własnemu uzależnieniu(w kontekście zachowania, emocji, myśli),
 • 7 obszar pracy: nawroty, praca nad sygnałami, poprzedzającymi powrót do picia, wyzwalacze zewnętrzne, jak unikać sytuacji niebezpiecznych ze względu na ryzyko zapicia, wyzwalacze wewnętrzne – rola przekonań i emocji w zapobieganiu nawrotom,
 • 8 obszar pracy: trening zachowań konstruktywnych(ćwiczenie umiejętności asertywnego odmawiania picia, informowania o uzależnieniu, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, napięciem, praca z wewnętrznymi schematami, ćwiczenie umiejętności wyrażania i przyjmowania krytyki, pozytywnych opinii, ćwiczenie umiejętności planowania zmian).
2. Grupa dalszego zdrowienia – procedura kwalifikacji

Grupa jest przeznaczona dla osób, które ukończyły terapię w programie podstawowym – w grupie ambulatoryjnej, dziennym oddziale terapii uzależnienia lub w ośrodku stacjonarnym. Pacjent zgłaszający się do poradni z zamiarem podjęcia terapii w grupie dalszego zdrowienia uczestniczy w indywidulanej konsultacji z terapeutą prowadzącym grupę. Konsultacja ta służy przede wszystkim ustaleniu indywidualnych celów terapii pacjenta.

3. Oferta dla osób współuzależnionych i uwikłanych w problem przemocy domowej

Pacjent zgłaszający się do poradni z zamiarem uzyskania pomocy psychologicznej w obszarze współuzależnienia lub przemocy domowej otrzymuje ofertę terapii indywidualnej oraz udziału w grupie psychoedukacyjnej dla osób współuzależnionych.

4. Grupa psychoedukacyjna dla osób uwikłanych we współuzależnienie od alkoholu oraz przemoc domową

Grupa psychoedukacyjna adresowana jest do osób, które będąc w związku z osobą uzależnioną, przeżywają różnego rodzaju trudności i problemy oraz doświadczają przemocy domowej.

Pełny program terapeutyczny grupy obejmuje 12 spotkań. Zajęcia odbywają w każdy poniedziałek w godzinach od 16.30 do 19.00. Ponadto pacjenci mają możliwość uczestnictwa w spotkaniach indywidualnych z terapeutą.

Podstawowe cele grupy koncentrują się wokół zdobycia i poszerzenia wiedzy o uzależnieniu, współuzależnieniu i przemocy domowej oraz zwiększaniu umiejętności niezbędnych do skutecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wynikających z życia z osobą uzależnioną lub/i stosującą przemoc. 

Przyjęcie do grupy poprzedzone jest konsultacją z terapeutą oraz lekarzem.

Rozwiń

Poradnia leczenia nerwic

W poradni można skorzystać z konsultacji psychiatrycznej, psychologicznej lub psychoterapeutycznej. Osoby, które nie są zainteresowane diagnozą lekarską w ośrodku muszą posiadać skierowanie od lekarza POZ lub lekarza psychiatry, udzielającego świadczeń w ramach NFZ.

Pierwsze spotkanie ma charakter wstępny i służy ocenie tego czy leczenie dostępne w ośrodku jest odpowiednie dla pacjenta i zgłaszanych przez niego problemów. Jeśli wydaje się, że tak, to wówczas ma miejsce kilka kolejnych spotkań (zazwyczaj 2-3), które służą lepszemu poznaniu pacjenta. Wtedy oprócz pytań o objawy, problemy, terapeuta będzie się starał zaznajomić lepiej z historią życia pacjenta, jego sposobem myślenia i przeżywania, a także motywacją do pracy nad sobą.

W zależności od przebiegu procesu kwalifikacji, w porozumieniu z pacjentem podejmowana jest decyzja co do dalszego leczenia. Może się zdarzyć tak, że ze względu na charakter i głębokość problemów lub oczekiwania pacjenta, zostanie on pokierowany do leczenia w innym miejscu.

W Poradni Leczenia Nerwic podstawową formą leczenia jest terapia grupowa (spotkania raz w tygodni, przez rok). Jest ona pomocna w leczeniu nerwic oraz zaburzeń osobowości. W przypadku kryzysów życiowych możliwe jest skorzystanie z spotkań wspierających z psychologiem. Możliwe jest również korzystanie z leczenia farmakologicznego.

Rozwiń

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Zajmujemy się pomocą dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom w zakresie różnego rodzaju problemów emocjonalnych(lękowych, depresyjnych, związanych z przeżywanym stresem po urazach, trudnych doświadczeniach życiowych), problemów związanych z zachowaniem, jedzeniem, trudnościami w szkole, trudnościami wychowawczymi.

Oferujemy:

 • Konsultacje psychiatryczne,
 • Konsultacje psychologiczne,
 • Terapię indywidualną,
 • Konsultacje rodzinne,
 • Konsultacje psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów.

 W ramach poradni przyjmujemy pacjentów do ukończenia 18 roku życia.

Pierwsza konsultacja psychiatryczna służy ocenie funkcjonowania dziecka, lekarz poprzez rozmowę z rodzicami i dzieckiem, rozpoznaje rodzaj trudności, jednocześnie decydując o potrzebie podjęcia terapii dziecka bądź rodziny.

Pierwsza konsultacja w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży jest konsultacją psychiatryczną, na którą nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Rodzic lub opiekun prawny może osobiście bądź telefonicznie umówić wizytę lekarską, potrzebny jest tylko numer PESEL dziecka oraz dane kontaktowe.

Pierwsza konsultacja psychologiczna polega na zebraniu wywiadu rodzinnego, informacji od rodziców lub opiekunów na temat problemów dziecka, jego rozwoju oraz funkcjonowania. Jeśli dziecko korzystało wcześniej z pomocy psychologicznej, było na konsultacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej albo było hospitalizowane, prosimy o zgłoszenie się z kserokopiami opinii psychologicznych, wypisów ze szpitala. Jeżeli problemy dziecka dotyczą trudności szkolnych, pomocna jest opinia wychowawcy lub pedagoga szkolnego.

Kolejne wizyty mają charakter diagnostyczny lub/i terapeutyczny, ich celem jest rozpoznanie aktualnych problemów dziecka, jego potrzeb, w celu wspierania procesu zmiany, poprzez poprawę stanu psychicznego i funkcjonowania dziecka.

Jeśli rodzice wraz z dzieckiem chcieliby skorzystać z porady psychologicznej lub są wskazania do podjęcia terapii psychologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub lekarza psychiatry, udzielającego świadczeń w ramach NFZ.

Oferujemy profesjonalną pomoc dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom w oparciu o ścisłą współpracę lekarzy i psychologów. Nasza praca poddawana jest regularnej superwizji.

Rozwiń

Oddział dzienny terapii uzależnień od alkoholu

Oddział dzienny terapii uzależnień od alkoholu oferuje grupową psychoterapię uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. W trakcie terapii pacjenci poznają mechanizmy swojego nałogowego funkcjonowania, co pomaga im w uzyskaniu większej samokontroli i utrzymywaniu abstynencji. Terapia trwa 35 dni. Spotkania terapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. Istnieje także możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych.

Przyjęcie do oddziału dziennego poprzedzone jest indywidualnymi konsultacjami diagnostyczno-kwalifikacyjnymi z terapeutą uzależnień i lekarzem psychiatrą. Warunkiem uczestniczenia w terapii jest utrzymywanie abstynencji od alkoholu i innych środków odurzających.

W ramach dziennego pobytu oferujemy pacjentom jeden posiłek, kawę i herbatę. Dla osób pracujących na czas leczenia wydajemy zwolnienia lekarskie na druku L 4. 

Rozwiń

Opłaty i druki do pobrania

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej SPZOZ regulaminem organizacyjnym:

 • nie pobiera się opłaty w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie
 • opłata za jedną stronę:
  • kserokopii dokumentacji medycznej wynosi 0,30zł
  • wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 5,00zł
 • opłaty dla osób niekorzystających z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego  – Cennik

Druki do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Oświadczenie pacjenta

Oświadczenie – dzieci