Aktualności

Najnowsze informacje z życia naszego ośrodka TO TU.

Procedura postępowania z pacjentem, z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2

 26.10.2020

Jeżeli osoba spełnia epidemiologiczne kryteria przypadku podejrzanego tzn.: występuje co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego takich jak gorączka, kaszel, duszność ORAZ SPEŁNIA CO NAJMNIEJ JEDNO Z PONIŻSZYCH KRYTERIÓW:

w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów przebywała lub powróciła z obszaru,
w którym występuje lokalna lub o małym stopniu rozpowszechnienia transmisja COVID-19

LUB

w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19.

Jako bliski kontakt należy rozumieć:

LUB

jest czynnym zawodowo przedstawicielem zawodów medycznych, mogącym mieć kontakt
z osobą zakażoną, podczas wykonywania obowiązków zawodowych, u których wystąpiły objawy infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny.

Należy wówczas: niezwłocznie poinformować przełożonego, który zdecyduje o poinformowaniu  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego :

Tel. Alarmowy 606-108-040

Najbliższy znajduję się w Bytomiu :

CAŁODOBOWO pod numerem telefonu : 609-582-303

                                                                            695-025-532

                                   Od 7:00 do 15:00        32 397-66-65

                                                                           32 397-66-66

                                   Od 15:00 do 22:00       32 397-66-82

                                                                            32 397-66-83

                                                                            32 397-66-84

24h dyżur pełni  WSSE w Katowicach pod numerem telefonu 32 351-23-00

Do czasu podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu w stosunku do pacjenta, pacjent powinien być umieszczony w oddzielnym pomieszczeniu z dostępem do toalety, jeśli nie jest możliwe, zamknąć gabinet, który po przekazaniu pacjenta zespołowi ratownictwa medycznego powinien być odkażony i wywietrzony  

Postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami otrzymanymi od PSSE, w tym sporządzić listę osób mających kontakt z chorym (personelu medycznego oraz innych
np. przebywających w poczekalni) na podstawie dokumentów tożsamości: imię nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i przekazać ją do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na danym terenie. Osoby te zostaną objęte nadzorem epidemiologicznym.