PROGRAMY

Programy zdrowotne realizowane przez ośrodek TOTU.

Programy zdrowotne

Programy skierowane dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu i innych uzależnień behawioralnych, a także do dzieci i młodzieży dyslektycznych i z ADHD.

Rozwiń

Program CANDIS

candisProgram Candis to program terapeutyczny, który opracowano z myślą o osobach, które chcą ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi albo rozważyć taką możliwość. Uczestnicy powinni mieć ukończony 16 rok życia oraz w sposób problemowy używać konopi. Pogram został wypróbowany w USA oraz kilku krajach Europy Zachodniej, gdzie przyniósł bardzo dobre efekty.

Program obejmuje zwykle około 10 sesji, realizowanych w ciągu 2-3 miesięcy. Spotkania mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. W czasie ich trwania pracuje się nad wątpliwościami, jakie mogą towarzyszyć osobie, która chce wprowadzić zmiany w dotychczasowym używaniu konopi lub w ogóle z nich zrezygnować. Terapia koncentruje się też na wypracowaniu zdolności i sprawności pomocnych w osiągnięciu wspomnianych celów. Ponadto uwzględnione zostają problemy związane z codziennym życiem, pracą i środowiskiem społecznym, mogące utrudniać zmniejszanie ilości używanych konopi lub rezygnacje z nich.

Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej realizuje program Candis we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Ogólne informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej programu www.candisprogram.pl lub pod numerem telefonu 801 199 990.

Zapisu na spotkanie kwalifikacyjne do programu Candis można dokonać dzwoniąc na numery telefonów: (32) 769 00 01,  769 00 02, lub 383 15 30.

Rozwiń

Program FreD goes net

fred-goes-netProgram FreD jest projektem wczesnej interwencji wobec młodzieży w wieku 14-21 lat (w szczególnych przypadkach 13-25). Jego adresatami są osoby, które przyłapano na zażywaniu narkotyków lub piciu alkoholu, ale których sposób i częstotliwość używania substancji psychoaktywnych nie wskazuje jeszcze na występowanie uzależnienia. Program opracowano w Niemczach. Został on wdrożony w Polsce przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach współpracy z którym ma miejsce jego realizacja w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej.

Program FreD ma charakter grupowy, co oznacza, że zajęcia odbywają się w niewielkich, liczących od 5 do 12 osób grupach. Obejmuje 8 godzin podzielonych na dwa lub trzy spotkania, prowadzone metodami interaktywnymi. Uczestnictwo w  nim poprzedzone jest indywidualną rozmową wstępną, która służy przede wszystkim zapoznaniu się z zasadami i założeniami programu oraz podjęciu decyzji o udziale w spotkaniach. W przypadku osób niepełnoletnich na rozmowę zaproszeni są także rodzice. Na zakończenie wydawany jest certyfikat uczestnictwa.

W celu zapisania się na rozmowę wstępną lub uzyskania dodatkowych informacji o programie można kontaktować się pod numerem telefonu 609 801 485.

Rozwiń

Program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem

 1. Profilaktyka: Program ma charakter profilaktyczny. Jego nadrzędnym celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia szeroko rozumianych szkód związanych z zażywaniem narkotyków przez młodzież.
 2. Szybka reakcja: Program zakłada szybkie podjęcie działań profilaktycznych w stosunku do młodzieży, u której stwierdzono użycie substancji psychoaktywnej. Program jest krótki i dotyczy kilku konkretnych zagadnień, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
 3. Presja środowiska szkolnego: Program wymaga współpracy ze szkołą. Nauczyciele i wychowawcy mogą rozpoznać u ucznia zażywanie narkotyków i skutecznie nakłonić go do udziału w programie.
Grupy docelowe
 • Młodzież szkolna:
  • Program jest kierowany do młodzieży w przedziale wiekowym 13 do 21 r.ż.
  • Jest przeznaczony dla młodzieży, u której ujawniony został fakt zażywania narkotyków lub spożycia alkoholu.
  • Sposoby dotarcia: szkoła, policja, sąd, rodzice, miejsce pracy, lekarze
  • Wzory używania: od użytkowników eksperymentujących po grupy (wysokiego) ryzyka i osoby używające w niebezpieczny sposób
  • Program nie obejmuje młodych użytkowników z jawnym uzależnieniem. Takie osoby winny być kierowane do innych programów lub placówek.
 • Rodzice:
  • Rodzice młodzieży zażywającej substancje psychoaktywne zwykle sami potrzebuję pomocy, w zakresie tego jak emocjonalnie i  praktycznie poradzić sobie z problemem narkotykowym w domu.
Ogólne cele programu
 • Młodzież:
  • zmiana przekonań sprzyjających zażywaniu substancji psychoaktywnych
  • rozpoznanie u uczniów rzeczywistej skali problemów związanych z braniem narkotyków
  • motywowanie i kierowanie młodzieży zagrożonej uzależnieniem od substancji psychoaktywnych do podjęcia dalszego leczenia w adekwatnej do wielkości problemu struktury terapeutycznej
 • Rodzice:
  • uczenie umiejętności rozpoznawania problemu zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci
  • uczenie umiejętności konstruktywnego postępowania z dziećmi zażywającymi substancje psychoaktywne
  • udzielenie wsparcia w sytuacji kryzysu rodzinnego

Tarnowskie Góry

Program zdrowotny finansowany ze środków
gminy Tarnowskie Góry.

Rozwiń

Program zdrowotny dla osób uwikłanych we współuzależnienie oraz przemoc domową

Program jest adresowany do wszystkich osób, które doświadczają przemocy psychicznej i fizycznej ze strony innych osób najczęściej członków rodziny, a także osób doznających negatywnych konsekwencji (psychicznych, fizycznych, społecznych i ekonomicznych) zamieszkiwania z partnerem uzależnionym od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Cele programu
 1. Rozpoznawanie destrukcji w związku wprowadzonej przez partnera uzależnionego od alkoholu i/lub stosującego przemoc.
 2. Zdobycie wiedzy na temat choroby alkoholowej.
 3. Zdobycie wiedzy na  temat wspóluzależnienia jako mechanizmu przystosowania się do patologicznej sytuacji rodzinnej.
 4. Rozpoznanie przekonań leżących u podstaw współuzależnienia i sprawdzanie ich przydatności we własnej sytuacji życiowej.
 5. Rozpoznanie własnych zachowań współuzależnieniowych i praca nad zmianą tych zachowań w kierunku zachowań prozdrowotnych.
 6. Zdobycie wiedzy na temat przemocy domowej: cykle przemocy, formy przemocy, mity na temat przemocy,  sposoby obrony i procedury prawne mające na celu ochronę ofiar.
 7. Redukcja już istniejących objawów PTSD (syndromu stresu pourazowego zgodnie z klasyfikacją ICD 10 – F 43.1) oraz objawów zaburzeń adaptacyjnych w postaci przewlekłej reakcji depresyjnej – F43.2
 8. Pogłębianie wiedzy o mechanizmach współuzależnienia, z naciskiem na mechanizm nadkontroli i nadodpowiedzialności.
 9. Rozwój własnych strategii przeciwdziałających mechanizmom współuzależnienia.
 10. Nabywanie umiejętności określania i stawiania własnych granic w sytuacjach związanych z uzależnieniem partnera, w sytuacjach przemocowych lub w sytuacjach innych konfliktów rodzinnych.
 11. Nabywanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i realizowania własnych potrzeb.
 12. Trening umiejętności i rozszerzania własnych zasobów służących zachowaniom prozdrowotnym.

Tarnowskie Góry

Program zdrowotny finansowany ze środków
gminy Tarnowskie Góry.

Rozwiń

Program zdrowotny dla dzieci dyslektycznych i z ADHD

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży z zaburzeniami funkcji percepcyjno – motorycznych ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia), jak również uczniów z objawami nadpobudliwości psychoruchowej w młodszym wieku szkolnym.

Ogólne cele programu
 • poprawa funkcjonowania społecznego dzieci z nadpobudliwością psychoruchową;
 • usprawnienie możliwości percepcyjnych oraz sprawności motorycznej;
 • stymulowanie rozwoju psychicznego;
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności szkolnych wynikających z parcjalnych deficytów rozwojowych;
 • konstruktywne odreagowanie napięcia ruchowego;
 • zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych;
 • pomoc dla dzieci z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi;
 • pomoc rodzicom w zrozumieniu problemów ich dzieci i zasad pracy z nimi.

Tarnowskie Góry

Program zdrowotny finansowany ze środków
gminy Tarnowskie Góry.

Rozwiń

Program zdrowotny dla osób pijących szkodliwie – grupa motywacyjna

Program grupy motywacyjnej przeznaczony jest dla osób:

 • u których rozpoznaje się szkodliwe picie alkoholu lub ryzykowne spożywanie alkoholu,
 • będących podopiecznymi pomocy społecznej, dla których podjęcie terapii jest warunkiem uzyskania świadczeń socjalnych,
 • uzależnionych od alkoholu, które z różnych przyczyn nie kwalifikują się do psychoterapii (ograniczenia intelektualne).

Celem programu grupy motywacyjnej jest umożliwienie pacjentom, postawienia autodiagnozy dotyczącej własnego uzależnienia, poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach. Każdy uczestnik programu otrzymuje podstawowe informacje na temat tego, czym jest uzależnienie i jakie są jego przejawy. Na podstawie uzyskanych informacji pacjent zachęcany jest do tego, by sam przyjrzał się, w jakim stopniu te informacje odnoszą się do jego aktualnej sytuacji życiowej. Zdobyte informacje mają pomóc klientowi w podjęciu decyzji o utrzymywaniu abstynencji lub ograniczeniu picia. To czy efektem będzie ograniczenie picia czy abstynencja, zależy od tego, co jest realistyczne dla klienta. Redukowanie szkód poprzez uczestnictwo w zajęciach kładzie nacisk na zaangażowanie klientów w proces leczenia wokół ich własnych wstępnych celów.

Pacjenci są zachęcani do nawiązania kontaktu z terapeutą ośrodka, którego zadaniem jest motywowanie pacjenta do utrzymywania całkowitej abstynencji, poprzez pokazywanie korzyści wynikających z nie picia.

Celem idealnym jest zmotywowanie pacjenta do utrzymywania całkowitej abstynencji, celem zadowalającym jest znaczne ograniczenie negatywnych skutków wynikających z picia.


Tarnowskie Góry

Program zdrowotny finansowany ze środków
gminy Tarnowskie Góry.

Rozwiń

Program zdrowotny dla osób uzależnionych od alkoholu po terapii własnej – grupa dalszego zdrowienia

Dla kogo

Program jest adresowany do osób, które ukończyły leczenie podstawowe w terapii uzależnień oraz spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają podstawową wiedzę o uzależnieniu
 2. Nabyli podstawowe umiejętności abstynenckie w zakresie powstrzymywania się od spożywania alkoholu.
 3. Wyrażają gotowość do wprowadzania zmian w swoim życiu – czyli sformułowali tzw. motywację wewnętrzną do dalszego trzeźwienia.

Kwalifikacja odbywa się poprzez konsultację indywidualną w oparciu o wywiad.

Cele programu
 1. Rozwijanie umiejętności intrapsychicznych.
 2. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
 3. Rozszerzanie umiejętności rozpoznawania oznak stresu.
 4. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 5. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z przykrymi emocjami.
 6. Rozwijanie umiejętności asertywnych zachowań abstynenckich.
 7. Rozpoczęcie pracy nad poprawieniem relacji z innymi ludźmi.

Tarnowskie Góry

Program zdrowotny finansowany ze środków
gminy Tarnowskie Góry.

Rozwiń

Program zdrowotny dla osób z syndromem DDA

Dla kogo

Program jest adresowany dla osób z syndromem DDA. Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) to ludzie, którzy wychowywali się w rodzinach nadużywających alkoholu.

Cele terapii DDA

Cele terapii DDA ogniskują się wokół aktualnego dorosłego życia i mają na celu poprawić jego jakość.

Chodzi o to aby: zostawić za sobą dzieciństwo, rozstać się z nim, zmienić obraz samego siebie na adekwatny do aktualnej rzeczywistości oraz uporządkować swoje obecne życie.

Aby tego dokonać należy najpierw zmierzyć się z różnymi trudnymi uczuciami i wspomnieniami, ale tak by móc poczuć swoją siłę i niezależność. Po wpływem takich doświadczeń DDA zaczyna najczęściej patrzeć na siebie bardziej realistycznie niż dotychczas.


Tarnowskie Góry

Program zdrowotny finansowany ze środków
gminy Tarnowskie Góry.

Rozwiń

Ambulatoryjny program terapii osób uzależnionych od hazardu oraz z zaburzeniami kontroli popędów lub impulsów

Ambulatoryjny program terapii osób uzależnionych od hazardu oraz z zaburzeniami kontroli popędów lub impulsów adresowany jest do osób u których zdiagnozowano powyższe problemy. Oferta programowa dotyczy tak dorosłych jak i niepełnoletnich.

W programie mogą brać udział również pacjenci u których hazard i uzależnienia behawioralne współwystępują z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.
Program ma charakter kompleksowy tzn. gwarantuje podjęcie działań od wczesnej interwencji kryzysowej, psychoedukacji, i psychoterapii.

Program zbudowany jest w oparciu o założenia psychoterapii integrującej podejście behawioralno poznawcze, humanistyczne, systemowe – te ostatnie szczególnie w odniesieniu do osób niepełnoletnich.

Program jest kilkuetapowy i realizowany w oparciu o grupy psychoterapeutyczne.

Ważnym elementem programu jest praca indywidualna poprzedzająca włączenie pacjenta do grupy- szczególne znaczenie dialogu motywującego.

Standardem jest monitorowanie stanu zdrowia psychicznego pacjentów przez lekarza psychiatrę od pierwszego zgłoszenia do zakończenia terapii. Program oferuje również poradnictwo prawne. Oferta terapeutyczna i poradnictwo jest również adresowana do rodzin osób uzależnionych.


 

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Ministerstwo Zdrowia  Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025 - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl Krajowe Biuro Do Spraw Narkomanii