PROGRAMY

Programy profilaktyczne realizowane przez ośrodek TOTU.

Programy profilaktyczne

Programy skierowane dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu i innych uzależnień behawioralnych, a także do dzieci i młodzieży dyslektycznych i z ADHD.

Rozwiń

Program FreD goes net

fred-goes-netProgram FreD jest projektem wczesnej interwencji wobec młodzieży w wieku 14-21 lat (w szczególnych przypadkach 13-25). Jego adresatami są osoby, które przyłapano na zażywaniu narkotyków lub piciu alkoholu, ale których sposób i częstotliwość używania substancji psychoaktywnych nie wskazuje jeszcze na występowanie uzależnienia. Program opracowano w Niemczach. Został on wdrożony w Polsce przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach współpracy z którym ma miejsce jego realizacja w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej.

Program FreD ma charakter grupowy, co oznacza, że zajęcia odbywają się w niewielkich, liczących od 5 do 12 osób grupach. Obejmuje 8 godzin podzielonych na dwa lub trzy spotkania, prowadzone metodami interaktywnymi. Uczestnictwo w  nim poprzedzone jest indywidualną rozmową wstępną, która służy przede wszystkim zapoznaniu się z zasadami i założeniami programu oraz podjęciu decyzji o udziale w spotkaniach. W przypadku osób niepełnoletnich na rozmowę zaproszeni są także rodzice. Na zakończenie wydawany jest certyfikat uczestnictwa.

W celu zapisania się na rozmowę wstępną lub uzyskania dodatkowych informacji o programie można kontaktować się pod numerem telefonu 609 801 485.

Rozwiń

Program profilaktyczno - edukacyjny wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem

 1. Profilaktyka: Program ma charakter profilaktyczny. Jego nadrzędnym celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia szeroko rozumianych szkód związanych z zażywaniem narkotyków przez młodzież.
 2. Szybka reakcja: Program zakłada szybkie podjęcie działań profilaktycznych w stosunku do młodzieży, u której stwierdzono użycie substancji psychoaktywnej. Program jest krótki i dotyczy kilku konkretnych zagadnień, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
 3. Presja środowiska szkolnego: Program wymaga współpracy ze szkołą. Nauczyciele i wychowawcy mogą rozpoznać u ucznia zażywanie narkotyków i skutecznie nakłonić go do udziału w programie.
Grupy docelowe
 • Młodzież szkolna:
  • Program jest kierowany do młodzieży w przedziale wiekowym 13 do 21 r.ż.
  • Jest przeznaczony dla młodzieży, u której ujawniony został fakt zażywania narkotyków lub spożycia alkoholu.
  • Sposoby dotarcia: szkoła, policja, sąd, rodzice, miejsce pracy, lekarze
  • Wzory używania: od użytkowników eksperymentujących po grupy (wysokiego) ryzyka i osoby używające w niebezpieczny sposób
  • Program nie obejmuje młodych użytkowników z jawnym uzależnieniem. Takie osoby winny być kierowane do innych programów lub placówek.
 • Rodzice:
  • Rodzice młodzieży zażywającej substancje psychoaktywne zwykle sami potrzebuję pomocy, w zakresie tego jak emocjonalnie i  praktycznie poradzić sobie z problemem narkotykowym w domu.
Ogólne cele programu
 • Młodzież:
  • zmiana przekonań sprzyjających zażywaniu substancji psychoaktywnych
  • rozpoznanie u uczniów rzeczywistej skali problemów związanych z braniem narkotyków
  • motywowanie i kierowanie młodzieży zagrożonej uzależnieniem od substancji psychoaktywnych do podjęcia dalszego leczenia w adekwatnej do wielkości problemu struktury terapeutycznej
 • Rodzice:
  • uczenie umiejętności rozpoznawania problemu zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci
  • uczenie umiejętności konstruktywnego postępowania z dziećmi zażywającymi substancje psychoaktywne
  • udzielenie wsparcia w sytuacji kryzysu rodzinnego

Tarnowskie Góry

Program profilaktyczny finansowany ze środków
gminy Tarnowskie Góry.

Rozwiń

Program profilaktyczno - edukacyjny dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz doznajacych przemocy w rodzinie

Program jest adresowany do wszystkich osób, które doświadczają przemocy psychicznej i fizycznej ze strony innych osób najczęściej członków rodziny, a także osób doznających negatywnych konsekwencji (psychicznych, fizycznych, społecznych i ekonomicznych) zamieszkiwania z partnerem uzależnionym od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Cele programu
 1. Rozpoznawanie destrukcji w związku wprowadzonej przez partnera uzależnionego od alkoholu i/lub stosującego przemoc.
 2. Zdobycie wiedzy na temat choroby alkoholowej.
 3. Zdobycie wiedzy na  temat wspóluzależnienia jako mechanizmu przystosowania się do patologicznej sytuacji rodzinnej.
 4. Rozpoznanie przekonań leżących u podstaw współuzależnienia i sprawdzanie ich przydatności we własnej sytuacji życiowej.
 5. Rozpoznanie własnych zachowań współuzależnieniowych i praca nad zmianą tych zachowań w kierunku zachowań prozdrowotnych.
 6. Zdobycie wiedzy na temat przemocy domowej: cykle przemocy, formy przemocy, mity na temat przemocy,  sposoby obrony i procedury prawne mające na celu ochronę ofiar.
 7. Redukcja już istniejących objawów PTSD (syndromu stresu pourazowego zgodnie z klasyfikacją ICD 10 – F 43.1) oraz objawów zaburzeń adaptacyjnych w postaci przewlekłej reakcji depresyjnej – F43.2
 8. Pogłębianie wiedzy o mechanizmach współuzależnienia, z naciskiem na mechanizm nadkontroli i nadodpowiedzialności.
 9. Rozwój własnych strategii przeciwdziałających mechanizmom współuzależnienia.
 10. Nabywanie umiejętności określania i stawiania własnych granic w sytuacjach związanych z uzależnieniem partnera, w sytuacjach przemocowych lub w sytuacjach innych konfliktów rodzinnych.
 11. Nabywanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i realizowania własnych potrzeb.
 12. Trening umiejętności i rozszerzania własnych zasobów służących zachowaniom prozdrowotnym.

Tarnowskie Góry

Program profilaktyczny finansowany ze środków
gminy Tarnowskie Góry.

Rozwiń

Program profilaktyczny dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży z zaburzeniami funkcji percepcyjno – motorycznych ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia), jak również uczniów z objawami nadpobudliwości psychoruchowej w młodszym wieku szkolnym.

Ogólne cele programu
 • poprawa funkcjonowania społecznego dzieci z nadpobudliwością psychoruchową;
 • usprawnienie możliwości percepcyjnych oraz sprawności motorycznej;
 • stymulowanie rozwoju psychicznego;
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności szkolnych wynikających z parcjalnych deficytów rozwojowych;
 • konstruktywne odreagowanie napięcia ruchowego;
 • zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych;
 • pomoc dla dzieci z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi;
 • pomoc rodzicom w zrozumieniu problemów ich dzieci i zasad pracy z nimi.

Tarnowskie Góry

Program profilaktyczny finansowany ze środków
gminy Tarnowskie Góry.

Rozwiń

Program profilaktyczno - edukacyjny dla osób pijących szkodliwie – grupa motywacyjna

Program grupy motywacyjnej przeznaczony jest dla osób:

 • u których rozpoznaje się szkodliwe picie alkoholu lub ryzykowne spożywanie alkoholu,
 • będących podopiecznymi pomocy społecznej, dla których podjęcie terapii jest warunkiem uzyskania świadczeń socjalnych,
 • uzależnionych od alkoholu, które z różnych przyczyn nie kwalifikują się do psychoterapii (ograniczenia intelektualne).

Celem programu grupy motywacyjnej jest umożliwienie pacjentom, postawienia autodiagnozy dotyczącej własnego uzależnienia, poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach. Każdy uczestnik programu otrzymuje podstawowe informacje na temat tego, czym jest uzależnienie i jakie są jego przejawy. Na podstawie uzyskanych informacji pacjent zachęcany jest do tego, by sam przyjrzał się, w jakim stopniu te informacje odnoszą się do jego aktualnej sytuacji życiowej. Zdobyte informacje mają pomóc klientowi w podjęciu decyzji o utrzymywaniu abstynencji lub ograniczeniu picia. To czy efektem będzie ograniczenie picia czy abstynencja, zależy od tego, co jest realistyczne dla klienta. Redukowanie szkód poprzez uczestnictwo w zajęciach kładzie nacisk na zaangażowanie klientów w proces leczenia wokół ich własnych wstępnych celów.

Pacjenci są zachęcani do nawiązania kontaktu z terapeutą ośrodka, którego zadaniem jest motywowanie pacjenta do utrzymywania całkowitej abstynencji, poprzez pokazywanie korzyści wynikających z nie picia.

Celem idealnym jest zmotywowanie pacjenta do utrzymywania całkowitej abstynencji, celem zadowalającym jest znaczne ograniczenie negatywnych skutków wynikających z picia.


Tarnowskie Góry

Program profilaktyczny finansowany ze środków
gminy Tarnowskie Góry.

Rozwiń

Program profilaktyczny dla osób uzależnionych od alkoholu po terapii własnej – grupa dalszego zdrowienia

Dla kogo

Program jest adresowany do osób, które ukończyły leczenie podstawowe w terapii uzależnień oraz spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają podstawową wiedzę o uzależnieniu
 2. Nabyli podstawowe umiejętności abstynenckie w zakresie powstrzymywania się od spożywania alkoholu.
 3. Wyrażają gotowość do wprowadzania zmian w swoim życiu – czyli sformułowali tzw. motywację wewnętrzną do dalszego trzeźwienia.

Kwalifikacja odbywa się poprzez konsultację indywidualną w oparciu o wywiad.

Cele programu
 1. Rozwijanie umiejętności intrapsychicznych.
 2. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
 3. Rozszerzanie umiejętności rozpoznawania oznak stresu.
 4. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 5. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z przykrymi emocjami.
 6. Rozwijanie umiejętności asertywnych zachowań abstynenckich.
 7. Rozpoczęcie pracy nad poprawieniem relacji z innymi ludźmi.

Tarnowskie Góry

Program profilaktyczny finansowany ze środków
gminy Tarnowskie Góry.

Rozwiń

Program profilaktyczny dla osób z syndromem DDA

Dla kogo

Program jest adresowany dla osób z syndromem DDA. Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) to ludzie, którzy wychowywali się w rodzinach nadużywających alkoholu.

Cele terapii DDA

Cele terapii DDA ogniskują się wokół aktualnego dorosłego życia i mają na celu poprawić jego jakość.

Chodzi o to aby: zostawić za sobą dzieciństwo, rozstać się z nim, zmienić obraz samego siebie na adekwatny do aktualnej rzeczywistości oraz uporządkować swoje obecne życie.

Aby tego dokonać należy najpierw zmierzyć się z różnymi trudnymi uczuciami i wspomnieniami, ale tak by móc poczuć swoją siłę i niezależność. Po wpływem takich doświadczeń DDA zaczyna najczęściej patrzeć na siebie bardziej realistycznie niż dotychczas.


Tarnowskie Góry

Program profilaktyczny finansowany ze środków
gminy Tarnowskie Góry.

Rozwiń

Program profilaktyczno - edukacyjny krótkoterminowej terapii dla osób doświadczających zaburzeń lękowych i emocjonalnych

Program adresowany jest do pacjentów, u których zostały rozpoznane zaburzenia adaptacyjne jako reakcja post pandemiczna. Program ma charakter terapii krótkoterminowej i jest kierowany do osób, m. in. „młodych dorosłych”, u których rozpoznano:

 • zaburzenia lękowe i lękowe uogólnione,
 • napady lęku panicznego,
 • zaburzenia depresyjne lub występujące pod postacią somatyczną,
 • fobie proste lub społeczne,
 • zaburzenia stresowe pourazowe.

Tarnowskie Góry

Program profilaktyczny finansowany ze środków
gminy Tarnowskie Góry.

Rozwiń

Ambulatoryjny program terapii osób uzależnionych od alkoholu, hazardu oraz z zaburzeniami kontroli popędów lub impulsów

Ambulatoryjny program terapii osób uzależnionych od hazardu oraz z zaburzeniami kontroli popędów lub impulsów adresowany jest do osób u których zdiagnozowano powyższe problemy. Oferta programowa dotyczy tak dorosłych jak i niepełnoletnich.

W programie mogą brać udział również pacjenci u których hazard i uzależnienia behawioralne współwystępują z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.
Program ma charakter kompleksowy tzn. gwarantuje podjęcie działań od wczesnej interwencji kryzysowej, psychoedukacji, i psychoterapii.

Program zbudowany jest w oparciu o założenia psychoterapii integrującej podejście behawioralno poznawcze, humanistyczne, systemowe – te ostatnie szczególnie w odniesieniu do osób niepełnoletnich.

Program jest kilkuetapowy i realizowany w oparciu o grupy psychoterapeutyczne.

Ważnym elementem programu jest praca indywidualna poprzedzająca włączenie pacjenta do grupy- szczególne znaczenie dialogu motywującego.

Standardem jest monitorowanie stanu zdrowia psychicznego pacjentów przez lekarza psychiatrę od pierwszego zgłoszenia do zakończenia terapii. Program oferuje również poradnictwo prawne. Oferta terapeutyczna i poradnictwo jest również adresowana do rodzin osób uzależnionych